Integritetspolicy

Lydiagården

Långstorp 118
243 93 HÖÖR

I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar
personuppgifter och följer gällande GDPR lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har
gentemot oss på Lydiagården AB och hur du kan använda dem.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan
kontakta Lydiagården, som skickar dig dina personuppgifter via brev‐post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande
eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och
maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de
personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att
komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Lydiagården AB med
undantag av sådan journalföring som måste arkiveras enligt lag och förordningar, som t.ex. remisser,
medicinlistor, försättsblad till akter etc.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive nyhetsbrev som skickas till befintliga kunder i
direktmarknadsföringssyfte, genom att avregistrera dig i nyhetsbrevet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av
integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella
väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina
personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.